Política de Privacitat i Protecció de Dades

Respectant el que estableix la legislació vigent, e!bikes area (d’ara endavant, també el Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a e!bikes area és: Järkeä & Jums SL, provista de NIF/CIF: B55311286 i inscrita a: Registre Mercantil de Girona amb els seguents dades registre: Tom 3187, llibre 0, foli 32, fulla GI-63411, inscripció 1a, del qual el representant és: Järkeä & Jums SL (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les seguents:

Direcció: Av. de Palafrugell, 15, 17253 Mont-ras, Girona

Telèfon de contacte: 872592222

Correu electrònic de contacte: info@ebikesarea.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recollides per e!bikes area, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre e!bikes area i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d’aplicació l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament realitzades i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins pels quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantenides de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a e!bikes area són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. e!bikes area es compromet a recavar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que el compliment d’algun d’ells sigui obligatori perquè els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per e!bikes area amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Així mateix, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de e!bikes area, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofertat a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, se li informarà a l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que se li donaran a la informació recollida.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 1 any, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, se li informarà a l’Usuari sobre el termini durant el qual se conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, se li informarà a l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per e!bikes area. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

e!bikes area es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

Tanmateix, degut a que e!bikes area no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de pirates informàtics u altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre e!bikes area i podrà, per tant, exercir davant el Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si e!bikes area està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que e!bikes area hagi realitzat o realitzi, així com, entre d’altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no establi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari es vegi oposat al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de ser suprimides en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tènicament possible, el Responsable del tractament transmetrà les dades directament a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es porti a terme el tractament de les seves dades personals o se cessi el tractament del mateix per part de e!bikes area.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent excepte que la legislació vigent establiqui el contrari.

Així mateix, l’Usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. L’Usuari té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

Forma d’exercici dels drets

L’Usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a e!bikes area amb la referència “Protecció de dades”, indicant al carrer Av. de Palafrugell, 15, 17253 Mont-ras, Girona, o mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica info@ebikesarea.com.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament d’aquestes per part de e!bikes area en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Canvis en la política de privacitat

e!bikes area es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquestes circumstàncies, e!bikes area anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb prèvia antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, e!bikes area no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis habilitats en el Lloc Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, independentment de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conformitat amb les normatives d’aplicació

e!bikes area té com a objectiu principal el compliment de les normatives d’aplicació sobre protecció de dades personals, pel que és completament respectuós amb els drets dels usuaris i els visitants del lloc web.

En cas que tingui dubtes sobre aquesta política de privacitat, no dubti a posar-se en contacte amb e!bikes area a través de info@ebikesarea.com.

Desplaça cap amunt
Scan the code